Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (6ου /2018)

Παρακαλούμε όπως την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Αγιογραφιών Ι.Ν.ΑΓ.Γεωργίου Πέτα».

2ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Αράχθου».

3ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση «ΓΥΑΛΟΣ» της Τ.Κ.Κομμένου».

4ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Δήμου Ν.Σκουφά».

5ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Συντήρηση-Επισκευή Κέντρου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Θέση Κόπραινα Δήμου Ν.Σκουφά».

6ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Επισκευή και Συντήρηση Αρδευτικών αυλάκων Δήμου Ν.Σκουφά».

7ον Λήψη απόφασης για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης της

εταιρείας RURALCONNECTΕΥΡΩΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

8ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» - Αναμόρφωση του Δ.Π.έτους 2018.

9ον ΄Εγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ με τίτλο:ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

10ον ΄Εγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ με τίτλο:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΥΣΗΣ .

11ον Περί αποδοχής πίστωσης 26.550,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

12ον Συζήτηση επί αιτήσεων των καταστηματαρχών του Δήμου Νικολάου Σκουφά για χορήγηση άδειας χρήσης πλατείας και πεζοδρομίων.

13ον Περί συμμετοχής του Δήμου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού GRANDTOURISTEXPO 2018.

14ον Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης είκοσι δύο (22) στρεμμάτων στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Τ.Κ.Αγίας Παρασκευής.

15ον Χορήγηση επενδυτικού δανείου για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγ.Ταξιάρχη,Νεοχωρακίου,Αμφι-

θέας και Μεγάρχης Δήμου Νικολάου Σκουφά»,συνολικού ποσού 860.000,00 €.

16ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

17ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

18ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

19ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

20ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς».

21ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου».

22ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».

23ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

24ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».

25ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018».

26ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                     ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh_6-2018.pdf)Πρόσκληση256 kB

Πρόσφατα Άρθρα