Παρακαλούμε όπως την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 15.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Επιχορήγηση δήμου Νικολάου Σκουφά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το θάνατο του Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης και τρόπος εκτέλεσης αυτής.

2ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια 2 Οχημάτων – Τύπου MINIBUS για τη μεταφορά των ατόμων ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» - Αναμόρφωση του Δ.Π. έτους 2018 και ορισμός επιτροπής παραλαβής.

3ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - Αναμόρφωση του Δ.Π. έτους 2018 και ορισμός επιτροπής παραλαβής.

4ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ».

5ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

6ον Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

7ον Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

8ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

9ον Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΕΤΑ & Τ.Κ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

10ον Περί παράτασης παραχώρησης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης είκοσι δύο (22) στρεμμάτων στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

11ον Περί έγκρισης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.

12ον Περί ανάκλησης των αριθμ.55/2018 και 56/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Σχετικά με τον ορισμό μελών Σχολικών Επιτροπών).

13ον Περί έγκρισης της αριθ.1/2018 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

14ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την μελέτη - εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ελάτης, αποπεράτωση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».

15ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Ηλεκτροδότηση κελιών Ι. Μ. Σέλτσου».

16ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».

17ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».

18ον Λήψη απόφασης για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ.

19ον Λήψη απόφασης για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας RURALCONNECTΕΥΡΩΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

20ον Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

21ον Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

22ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2018 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                           ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ