Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 1910/ 31.08.2011, τεύχος Β’).
 • Την αριθ. πρωτ. 12988/28-12-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Ντοκομέ Δημητρίου του Ευριπίδη.

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αποδέχεται την από 28-12-2017 παραίτηση του κ. Ντοκομέ Δημητρίου του Ευρυπίδη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

Β. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία από 01/01/2018 έως και το τέλος της δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαβέτση Ροζίνα του Βασιλείου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική κοινότητα Πέτα και στην Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Πέτα και της οποίας προΐσταται.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων.
 • Υπεύθυνη ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Υπεύθυνη για τα περίπτερα.
 • Υπεύθυνη περιβάλλοντος & πρασίνου.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων:Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Την προώθηση και αξιοποίηση του Εθελοντισμού.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς της εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.
 • Την επιμέλεια – ευταξία – σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων.
 • Συγκοινωνία και κυκλοφοριακό.
 • Την ευθύνη διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου και στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.
 • Την υπαίθρια διαφήμιση.

 β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ.Κ. Πέτα, Τ.Κ. Μαρκινιάδας):

α) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικάκαι λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας(εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

β) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

δ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ε) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ράγγο Κωνσταντίνο του Αποστόλου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου την Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου και στην Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.
 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.
 • Την ευθύνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Την επιμέλεια – ευταξία – σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων.
 • Συγκοινωνία και κυκλοφοριακό.
 • Την ευθύνη διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου.
 • Την υπαίθρια διαφήμιση.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.  

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Δ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Ακροποταμιάς, Τ.Κ. Παχυκάλαμου):

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πανακούλια Στυλιανό του Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική κοινότητα Κομμένου και στην Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου και Τοπική Κοινότητα Συκεών.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού.
 • Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Υπεύθυνος Αποθηκών & Διαχείρισης Υλικού.
 • Την ευθύνη του Τμήματος Κίνησης και Επισκευής οχημάτων.
 • Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνοτροφίας.
 • Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ. Κομμένου , Τ.Κ. Λουτροτόπου και ΤΚ Συκεών )

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

θ)Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.

ι) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βλαχοπάνου Αφροδίτη του Νικολάου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική κοινότητα Κομποτίου και στην Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης και Περάνθης.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνη Ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Ύδρευσης.
 • Την ευθύνη για την προώθηση της μελέτης του αποχετευτικού και βιολογικού καθαρισμού.
 • Παρακολούθηση Τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία μελετών και κατασκευής μεγάλων και μικρών Τεχνικών Έργων.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της Συντηρήσεως (με συνεργεία του Δήμου) - οδοστρωμάτων, Δημοτικών Κτιρίων, πλατειών, πεζοδρομίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων του Δήμου.
 • Ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση, οδοσήμανση.
 • Υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου.
 • Υπεύθυνη για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνη για τη δημόσια υγεία και για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την εποπτεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Υπεύθυνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου (και των Τ.Κ. Μεγάρχης, Τ.Κ. Περάνθης):

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

η) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

θ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

5. Ορίζει τον κ. Δήμο Δημήτριο του Κωνσταντίνου εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο υπεύθυνο για όλα τα θέματα της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

     • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.

 • Την ευθύνη του Πολιτικού Σχεδιασμού - Πολιτικής προστασίας και του Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ".
 • Την ευθύνη του σχεδιασμού Αντιπυρικής & Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) της Αντιδημάρχου κ. Βαβέτση Ροζίνας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράγγος Κωνσταντίνος, β) του Αντιδημάρχου κ. Ράγγου Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πανακούλιας Στυλιανός και γ) του Αντιδημάρχου κ. Πανακούλια Στυλιανού, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Βλαχοπάνου Αφροδίτη.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ράγγο Κωνσταντίνο.

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαβέτση Ροζίνα και Πανακούλιας Στυλιανόςθα είναι έμμισθοι και θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία.

Οι Αντιδήμαρχοι κ. Ράγγος Κωνσταντίνος και Βλαχοπάνου Αφροδίτη θα είναι άμισθοι και δε θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία, αλλά τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                      Ο Δήμαρχος

                                 Γιαννούλης Ευστάθιος

 

 

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα