ΣΟΧ 1-2017 Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/ 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά 

Έχοντας υπόψη: 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).

4.      Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5.      Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α ́/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015).

6.      Την υπ΄αριθμ.60/29-3-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά με θέμα: «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2017».

7.      Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 62573/10-5-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εισηγητική Έκθεση  για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας (ανταποδοτικού χαρακτήρα)».

8.      Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17349/25-5-2017 (ΑΔΑ: 60ΕΑ465ΧΘ7-6Η4) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Νικολάου Σκουφά η απασχόληση έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 15619/29-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

9.      Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ1910/τ.Β΄/30-11-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2441/τ.Β΄/18-07-2017).

10.    Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.11902/28-11-2017 βεβαίωση του Διευθυντού των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

11.    Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Α.1797/Φ1.22/17-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π..Ε Άρτας, σχετικά με τις άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων.

 Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που εδρεύει στο Πέτα του νομού Άρτας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

 

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Πέτα

Ν. Άρτας

ΔΕ  Χειριστησ μηχανήματος έργου

(JCB)

 

8 μήνες

1

102

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Πέτα

Ν. Άρτας

ΔΕ  Χειριστησ μηχανήματος έργου

(Σαρώθρου)

 

8 μήνες

1

 

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την αρ. πρωτ.12954/27-12-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανά κωδικό θέσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)» έκδοσης (30-03-2017) και την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά (www.nskoufas.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Νικολάου Σκουφά, (Δ.Ε. Κομποτίου), Κομπότι, Τ.Κ. 47040, υπόψιν κ. Νάκου Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2681360332). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει από το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2017.

 Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ