ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου σχεδίου (τομέας Γ) να λάβουν γνώση της υπ’αριθ. 48625/1540/10-11-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία κυρώθηκε η υπ’αριθ.-1-2017 Πράξη Εφαρμογής, ανασύνταξης της 7/2009 Π.Ε. του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής επέκτασης οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας, από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του οικείου Δήμου στο Κομπότι εντός προθεσμίας (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπονται προσφυγές μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προβλέπονται στην υπ’αριθ.-79881/3445/6-12-1984 (ΦΕΚ-862/Β/84) Υπουργική Απόφαση, ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή δια μέσω της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν.Άρτας.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευστάθιος Γιαννούλης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh.doc)Πρόσκληση32 kB