Παρακαλούμε την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 100.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 10.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής «Φριζάρτα» και συντήρηση του κτιρίου του». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Περί αποδοχής πίστωσης 80.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή - συντήρηση αρδευτικών αυλάκων δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

4ον Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αράχθου».

5ον Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης δήμου Ν. Σκουφά».

6ον Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην Δ.Ε. Πέτα & Τ.Κ. Αγ.Δημητρίου».

7ον Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην Δ.Ε.Κομποτίου & Τ.Κ. Σελλάδων».

8ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπαλαίωση Κτιρίου στο Κομμένο και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου».

9ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ιερού Ναού Παναγιάς Μπρυώνη Νεοχωρακίου Δήμου Ν. Σκουφά».

10ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πεδινής περιοχής Κομποτίου».

11ον Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές παγίων εγκαταστάσεων (δρόμοι-δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) Γ΄φάση».

12ον Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πέτα για την έγκριση σκοπιμότητας και των όρων της σύμβασης.

13ον Περί ενοικίασης ιδιωτικού χώρου για την στάθμευση των αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου (Δ.Ε.Πέτα) και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.

14ον Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Μπαχτσεβάνου Τριανταφυλλιά του Κων/νου.

15ον Περί έγκρισης της αριθμ.2/2017 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

16ον Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου στη θέση «ΚΑΜΠΟΥΛΙΑ- ΠΑΛΙΟΛΙΜΝΕΣ».

17ον Περί συζήτησης αίτησης του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών Π.Ε.Αρτας.

18ον Αναμόρφωση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Σκουφά.

19ον Περί μείωση οφειλής μισθώματος της Ιωνική Ενεργειακή Α.Ε.

20ον Καθορισμός τελών δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2018.

21ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

22ον Περί λήψης απόφασης για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος.

23ον Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου από εκπρόσωπο του Δήμου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου.

24ον Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου από εκπρόσωπο του Δήμου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Αρτας.

25ον Ψήφιση του ετησίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, οικονομικού έτους 2018.

26ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2017 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ