Παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 21:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας πεδινής περιοχής Κομποτίου».

2ον Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ.Κομποτίου».

3ον Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν.4479/201

4ον Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για επιβολή ΤΑΠ.

5ον Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την σύνταξη της μελέτης «Επέκταση ασυρμάτου δικτύου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

6ον «Α.Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2016.-Β.Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016»,της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρε-μπορίου γεωργικών προϊόντων & αποθηκών πρακτορείων μεταφο-ρών.

7ον Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο λιμάνι της Κόπραινας στις 14-15-16 Σεπτεμβρίου 2017.

8ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

9ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2017 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

 

       Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                 ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ