Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους, και με εφαρμογή της αρχής του κόστους κύκλου ζωής, για την ανάδειξη αναδόχου για την για την Σύμβαση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», για Δέκα έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για πέντε επιπλέον έτη.

 Αριθμός Διακήρυξης: 4618/23-5-2017

 

1.     Αναθέτουσα Αρχή:

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

      Α.Φ.Μ.997681819 Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ.

     ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ  – ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

      NUTS: EL 541 LAU : GR21101101

      Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.nskoufas.gr

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26813-60315 – 26813-60400

      ΦΑΞ:26810-83259– 26813-60320

      e-mail:dimos@nskoufas.gr

 

2.     Τίτλος: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

 

3.     Υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες :

 

Υπηρεσίες Αναβάθμισης Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 32441200-8

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 50232100-1

Προμήθειες Φωτιστικών Σωμάτων Δημοσίου Χώρου

CPV: 34991000-0

Προμήθειες Εξοπλισμού Ελέγχου Φωτιστικών Σωμάτων Δημοσίου Χώρου

CPV: 32441200-8

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Αναβάθμισης Φωτιστικών Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 51110000-6

 

4.     Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση : Μεικτή Σύμβαση Προμήθειας.

 

5.     Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η Σύμβαση αφορά την Προμήθεια υλικών, την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την παροχή γενικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου.

 

6.     Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ. Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν για το σύνολο των υλικών και υπηρεσιών που προβλέπονται στην Προκήρυξη.

 

7.     Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

 

1.111.979,00  € Χωρίς Φ.Π.Α.  

   166.797,00  € Δικαίωμα Προαίρεσης        

   306.906,24 € Φ.Π.Α. (24%)

1.585.682,24 € Συνολική αξία

         

8.     Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού  για δέκα (10) έτη με δυνατότητα επέκτασης για πέντε(5) επιπλέον έτη. 

 

9.     Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.

 

10.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους- Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας.

 

11.  Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:

Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.nskoufas.grκαθώς και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στη διαδικτυακής πύλη www.eprocurement.gov.grόπου θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

12.  .Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα, 26/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

13.  Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες.

 

14.  Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/16.

 

15.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

16.  Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 15/06/2017.

 

17.  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

  Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Ευστάθιος Γιαννούλης

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta