Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης για την κατασκευή πράσινων σημείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 23.858,59 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

1.         6.011,81 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτες)

2.         4.820,33 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)

3.         9.914,46 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

και 3.111,99 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς) από τις …. στην ιστοσελίδα nskoufas.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681083214, FAX επικοινωνίας 2681083629, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τάλλαρος Γεώργιος

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 11-04-2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών των ακόλουθων κατηγοριών μελετών και τάξεων:

  • στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Α και άνω
  • στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α και άνω.
  • στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω
  • για την κατηγορία μελέτης 09, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας και άνω,
  • για την κατηγορία μελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας και άνω.
  • για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, πρέπει να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1.α, του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

8. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Πέτα, 28-03-2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta