Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59).

 Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),

 • Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 1910/ 31.08.2011, τεύχος Β’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία δυόμιση ετών, από 15/3/2017 έως και 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπελή Νικόλαο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Ύδρευσης.
 • Την ευθύνη για την προώθηση της μελέτης του αποχετευτικού και
 • Παρακολούθηση Τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία μελετών και κατασκευής μεγάλων και μικρών Τεχνικών
 • Την ευθύνη και εποπτεία της Συντηρήσεως (με συνεργεία του Δήμου) -οδοστρωμάτων, Δημοτικών Κτιρίων, πλατειών, πεζοδρομίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων του Δήμου.
 • Ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση, οδοσήμανση.
 • Υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
 • Υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
 • Υπεύθυνος για τη δημόσια υγεία και για θέματα υγειονομικού
 • Την εποπτεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Υπεύθυνος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου (και των Τ.Κ. Μεγάρχης, Τ.Κ. Συκεών, Τ.Κ. Περάνθης):

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά

και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών

χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

η) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και

Πεζοδρόμων.

θ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών

και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ράγγος Κωνσταντίνος και Μπελής Νικόλαος θα είναι άμισθοι και δε θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία, αλλά τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                           Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

                                 Γιαννούλης Ευστάθιος

 

    

 

Πρόσφατα Άρθρα