Κλείσιμο σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω χιονόπτωσης

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες λόγω χιονόπτωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να μη λειτουργήσουν την Τρίτη 10-1-2017 (λειτουργεί μόνο ο Παιδικός Σταθμός, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου Πέτα, καθώς επίσης το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο στην περιοχή Αμφιθέα Πέτα) και την Τετάρτη 11-1-2017 οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KLEI-1.pdf)Απόφαση Δημάρχου104 kB