Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμού Αγίας Παρασκευής

Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προϋπολογισμό 2.580.000,00 ΕΥΡΩ του συνολικού έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (νυν ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 16.484.693,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών Εργων, με προϋπολογισμό 10.754.486,84 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, με προϋπολογισμό 1.153.196,62 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία καθαρισμού & επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων Έργων, με προϋπολογισμό 1.494.505,94 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας: ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, 2ος όροφος γρ. 357, αρµόδια υπάλληλος κα : Ελένη Σαµαρά, τηλ. 2651087357 Φαξ: 2651087449, µέχρι στις 23-09-2015 Τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη είναι αναρτηµένα στην διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφέρειας Ηπείρου «www.php.gov.gr – Προκηρύξεις». Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 29η Σεπτεµβρίου 2015, ώρα 10:00΄π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού τα γραφεία της ∆/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.