Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEANDER”

ΜΕΤΡΟ 41,L323  «Διατηρηση και αναβαθμιση της αγροτικης κληρονομιας»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα ''Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013"Με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το ΕΓΤΑΑ και 5% από Εθνική δαπάνη (αρ. ΣΑΕ 082/08280000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά διακηρύττει ότι την 28 / 7 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημαρχείου Ν. Σκουφά θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨYΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΚ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 939985 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΗΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΚ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ » Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΠΡΑΣΙΝΟ με προυπολογισμο 51455,00
-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 7144,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ, απρόβλεπτα ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60975,61 € χωρις
το ΦΠΑ και 75000,00 (με Φ,Π,Α,).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (οικονομική προσφορά, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο Πέτα μέχρι τις 23 / 7 /2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681083629, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρηστος Θεοχαρης. Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 1220 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta