Εκτελεστική Επιτροπή

 

Πρόεδρος:  Δήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα

 

Μέλη:  Αντιδήμαρχοι   1. Γεωργή Καλλιόπη

                                            2. Δήμος Δημήτριος

                                            3. Ντοκομές Δημήτριος

                                            4. Κολιούλης Ηλίας