Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

1. Αντιδήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων.
 • Υπεύθυνος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Υπεύθυνος για τα περίπτερα.
 • Υπεύθυνος περιβάλλοντος & πρασίνου. 
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Την προώθηση και αξιοποίηση του Εθελοντισμού.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας της εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ.Κ. Πέτα, Τ.Κ. Μαρκινιάδας):

α) Υπογράφειμε εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

β) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών           (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

δ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ε) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

 

 

2.Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Κοσμάς

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.
 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.
 • Την επιμέλεια – ευταξία – σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων.
 • Συγκοινωνία και κυκλοφοριακό.
 • Την ευθύνη διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου και στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.
 • Την υπαίθρια διαφήμιση.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

 

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Δ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Λουτροτόπου, Τ.Κ. Παχυκάλαμου) και στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφειμε εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών           (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου και της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου.

                                                

3. Αντιδήμαρχος  κ. Δήμος Δημήτριος

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης  και κτηνοτροφίας.
 • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη του Πολιτικού Σχεδιασμού - Πολιτικής προστασίας και του Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ".
 • Την ευθύνη του σχεδιασμού Αντιπυρικής & Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
 • Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Τ.Κ. Ακροποταμιάς)

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφειμε εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

4. Αντιδήμαρχο κ. Βλαχοπάνου Αφροδίτη 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Ύδρευσης.
 • Την ευθύνη για την προώθηση της μελέτης του αποχετευτικού και βιολογικού καθαρισμού.
 • Παρακολούθηση Τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία μελετών και κατασκευής μεγάλων και μικρών Τεχνικών Έργων.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της Συντηρήσεως (με συνεργεία του Δήμου) -  οδοστρωμάτων, Δημοτικών Κτιρίων, πλατειών, πεζοδρομίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων του Δήμου.
 • Ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση, οδοσήμανση.
 • Υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου.
 • Υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνος για τη δημόσια υγεία και για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την εποπτεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Υπεύθυνος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου (και των Τ.Κ. Μεγάρχης, Τ.Κ. Συκεών, Τ.Κ. Περάνθης):

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφειμε εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

η) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

θ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.