Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Πέτα, 26-9-2013

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων,

για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά σήμερα στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12ημεσημβρινήκαι γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=903&lang=el χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση του ΟΑΕΔ