ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ
                 Πέτα, 11-10-2011
                Αρ. Πρωτ.: 13869

                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης  ( του άρθρου 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», με Προϋπολογισμό  Ευρώ, 16.747,97€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, και 20.600,00  Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. 38/2011  Μελέτη της Τ. Υ. Δ. Κ. Άρτας.

Τo έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΣΑΤΑ» με το ποσό των 20.600,00 Ευρώ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή.

  1. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές 

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α_1 τάξη για έργα κατηγορίας 1.ΟΔΟΠΟΙΙΑ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

                  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

                  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

                  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

δ.   Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά      μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και την αρ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430 (ΦΕΚ 1314Β/11-10-2001) του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έξι χρόνια εμπειρίας για τους εργοδηγούς και οκτώ χρόνια για εμπειροτέχνες

 

2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  335 Ευρώ που θα απευθύνεται  στον Δήμο Ν. Σκουφά. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι έξι (6) μήνες.

3.Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης , πάνω από το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της σύμβασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%)

4. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου  την 25/10/2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ   και με ώρα λήξης   την 10η. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διεεργηθεί αυτή   ή διεξαχθεί μεν αλλά  δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα  καθορισθεί με πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής.

 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από  τα γραφεία του Δήμου Ν. Σκουφά. Καθώς επίσης τεύχη και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 20-10-2011.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ