ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Έργο: «Προμήθεια δύο αυτοκινήτων διθέσιων (αγροτικό) pick up »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Πρόχειρου  διαγωνισμού για την :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) αυτοκινήτων ελαφρών ημιφορτηγών (pickup)  πετρελαιοκίνητων 2 θέσεων  με 2 πόρτες.

Ο   Δήμαρχος Ν. Σκουφά Ν. Άρτας,   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  Πρόχειρο   Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) η :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) αυτοκινήτων ελαφρών ημιφορτηγών (pickup)  πετρελαιοκίνητων 2 θέσεων  με 2 πόρτες.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 30.000,00 €
( 24.390,24 €) χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α..   Η δημοπρασία θα γίνει  στα γραφεία του Δήμου Ν. Σκουφά, στις  3/8/2011 ,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στα γραφεία του  Δήμου Αθαμανίας και στη διεύθυνση :
Δήμο Ν. Σκουφά
στη διεύθυνση:
Δήμος Ν. Σκουφά
Πέτα  Ν. Άρτας
47200 ΠΕΤΑ
Τηλ.: 2681083214
Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα.
Το κόστος αποστολής και η ευθύνη να παραληφθεί η προσφορά μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Η   εγγύηση   για  την   συμμετοχή   στον   δημοπρασία   ορίζεται  σε   5%   επί της   ενδεικτικής προϋπολογισθείσης   από   την   υπηρεσία   δαπάνης,       δηλαδή    5% Χ 30.000,00 € = 1.500,00 €   
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του  ΕΚΠΟΤΑ.  Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές, Ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η συμφερότερη προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι      μπορούν      να      απευθύνονται      στο       Δήμο   Ν. Σκουφά  τηλ 2681083214  στον κ. Γ. Τάλλαρο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  Δήμαρχος Ν. Σκουφά

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ