ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

Πέτα,     3/6/2011

Αρ. Πρ. : 7459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011» 

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 26.260,50 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 14/6/2011 ημέρα Τρίτη, ώρα 11:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.313,03 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:30 π.μ., από τα γραφεία του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στην κεντρική πλατεία του Πέτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681360422.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Очень может быть, что он обращал свой душевный пыл к окошку дяди Кули или даже миссис Хэммонд; его это не огорчало.

Однако, к изумлению последней и "Большой иллюстрированный словарь иностранных слов" возмущению мистера Трампера, Энн Бенедик выбилась из тона.

Они наняли маленький самолет и вылетели на остров Эльютера, представляющий из себя длинную полосу коралловых рифов и песчаных пляжей, со множеством маленьких деревушек, в каждой из которых было не более двух магазинов.

С первого взгляда я понял, что капитан, "Решение контр и самост работ по алгебре 11 кл" рулевой и все, кто находился в этой части парохода, погибли.

Похоже, до него кто-то добрался.

Могу выписать ордер на его арест.