ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"
με προϋπολογισμό 3.270.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5050858, Κωδικός εναρίθμου 2020ΕΠ01810012). CPV:
45252000-8,45232431-2, 45232440-8.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α
του Ν.4412/2016.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 17-6-2021 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 11:00πμ στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού ορίζεται η 21-6-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα:
10:00 π.μ όπου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Νικολάου Σκουφά.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3
η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Ενώσεις οικονομικών φορέων ήτοι:
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
(24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια”
diavgeia.gov.gr.,
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.nskoufas.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2681083214, κ. Βασιλάκη Μ. και κ. Τάλλαρος Γ.
Απαιτείται εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 65.400,00 € που θα απευθύνεται
στον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους
προσφέροντες για διάστημα εννέα (9) μηνών και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών
επιστολών θα είναι δέκα (10) μήνες (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 του
Ν.4412/2016).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ
ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

Τα σχέδια είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://wetransfer.com/downloads/69c9ad98a675a2c44c0dbf5b809254ec20210610065103/3e4d191c729e89f41c998eb0e1497e8e20210610065122/e769cc