dimotiko symvouleio 3

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Κυριακή 22η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

Η εν λόγω Πρόσκληση αποστέλλεται και στους Προέδρους Κοινοτήτων Κομποτίου, Πέτα, Κομμένου και Περάνθης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 22/11/2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9225/11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα 1ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής:κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της ΔΕ Πέτα».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση στέγης Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου».
Εισηγητής:κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα στο Δήμο Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 6ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων υδροδότησης στη θέση πατρογονικά Δ.Ε.Πέτα».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 7ο: Έγκριση της αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου.(Σχετικά με τον έλεγχο ιδιοκτησιών των εκτάσεων του Δήμου Νικολάου Σκουφά με σκοπό την μεταγραφή τους από το Υποθηκοφυλακείο Άρτας στο Εθνικό Κτηματολόγιο)
Εισηγητής: Απόφαση οικονομικής επιτροπής

Θέμα 8ο: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου.
Εισηγητής:κ.Αντιδήμαρχος Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 9ο: Γ'. κατανομή ποσού 30.683,90 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 10ο: Περί παραχώρησης δημοτικού κτιρίου στην Κόπραινα στον Ναυτικό Όμιλο Κόπραινας «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Kατάργηση θέσεων περιπτέρων χωρίς ορισμό νέων θέσεων και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος περιπτέρων στην Τ.Κ.Κομποτίου και Τ.Κ.Πέτα.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Κολιούλης Ηλίας

Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2020. (Σχετ.η αριθμ.107/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Απόφαση οικονομικής επιτροπής

Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2020.(Σχετ.η αριθμ.117/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Απόφαση οικονομικής επιτροπής

Θέμα 14ο: Αλλαγή χρηματοδότησης της δαπάνης κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων για το έργο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ΔΕ Κομποτίου».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 15ο: Περί αποδοχής πίστωσης 1.296,00 € από το ΥΠ.ΕΣ.για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης της αριθμ.3/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Ε.Π.Ζωής έτους 2019)
Εισηγητής: Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 17ο: Περί έγκρισης της αριθμ.4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(Σχετ.Έγκριση μελέτης οριοθέτησης θέσης στάσης-στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση στην κεντρική οδό στο Κομμένο Δήμου Ν.Σκουφά)
Εισηγητής: Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 18ο: Περί έγκρισης της αριθμ.5/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(Σχετ.Οριζόντια σήμανση στην είσοδο οικίας κ.Γούσια Πέτρου στην Περάνθη Δήμου Ν.Σκουφά)
Εισηγητής: Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 19ο: Απροθυμία Εμπορικών Τραπεζών για δανειοδότηση των μη επιλέξιμων
δαπανών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 20ο: Έγκριση σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά»
Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας