Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά   » με προϋπολογισμό 41.075,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣ με το ποσό (24.900,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νικολάου Σκουφά (κεντρική πλατεία Πέτα). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1 και άνω για έργα Οικοδομικά, Οδοποιία.

β.         Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Ενώσεις οικονομικών φορέων ήτοι:

          Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και την αρ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430 (ΦΕΚ 1314Β/11-10-2001) του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οικοδομικά, Οδοποιία               

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.    

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής Δεν απαιτείται €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από τα γραφεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr) πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681083214 αρμόδιος υπάλληλος: Σιαπλαούρας Δημήτριος. Καθώς επίσης τεύχη και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 15-10-2020.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ