ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

koinoniko pantopolio

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε πως έχει δοθεί παράταση έως και 15/10/2020 για την υποβολή αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων πολιτών, προκειμένου, και εφόσον πληρούν τα κριτήρια, να γίνουν ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την αίτηση για να την εκτυπώσετε όπως επίσης και την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ σε μορφή σε PDF

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

ΣΥΜΠΡΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ: ….……………………………

ΑΡ. ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ………………………

ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:……...……………

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: …………………€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ………….. (αν υφίσταται)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ………………….………… (π.χ. πολύτεκνη οικογένεια)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ: ………. / ΜΕΛΩΝ: ….….. (αν υφίσταντο)

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:..……………(π.χ. άνεργος, συνταξιούχος, εργαζόμενος)

ΣΤΕΓΑΣΗ: ……………..………(π.χ. σε ενοίκιο, άπορος, σε ιδιοκατοίκηση, κλπ.)

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ………………...

ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (για μετανάστες ΜΟΝΟ): …………..

ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ: ………. (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………………

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ……/……/2020.

____________________________________________________

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ……………………………………...    

2. ………………………………………

3. ……………………………………...    

4. ………………………………………

5. ……………………………………...    

6. ……………………………………….

7. ……………………………………...    

8. ……………………………………….

9. ……………………………………...    

10. …………………………………….…

11. ……………………………………...    

12. …………………………………….…

13. ……………………………………...    

14. …………………………………….…

* Η παρούσα αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

_______________________________________________

II. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ICSD σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει τον/την ανωτέρω που υπογράφει την παρούσα αίτηση ότι η ίδια καθώς και οποιοσδήποτε τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά της δεδομένα:

Βλέπε πρώτη σελίδα αίτησης

Α. Είδος και πηγή δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην ανωτέρω αίτηση, προς την ICSD, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει τυχόν χορηγήσει στο παρελθόν.

Β. Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, η αξιολόγηση της αίτησης για την ένταξη του ή όχι στην Κοινωνική Δομή που υλοποιεί η ICSD και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και την αιτιολογημένη αποδοχή των παροχών της δομής.

Γ. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α.1) δεδομένων μπορεί να είναι:

- Φορέας υλοποίησης της εν λόγω Κοινωνικής Δομής (Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD, και οι υπηρεσίες του Δήμου Νικολάου Σκουφά οι οποίες συνδράμουν υποστηρικτικά στην συλλογή αιτήσεων των ωφελουμένων -αρμόδια ΚΕΠ και Κέντρο Κοινότητας Αγίου Δημητρίου)

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα της παρ. Α.1 ανωτέρω θα τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί το έργο και έως την περαίωση και έλεγχο αυτού από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και για διάστημα 3 ετών επιπλέον από την αποπεράτωση του έργου για οποιονδήποτε πιθανό έλεγχο, εκτός και εάν προηγουμένως ο/η καταθέσει σχετική αίτηση ανάκλησης, με την οποία θα αιτείται την ανάκληση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, και εφόσον στο μεσοδιάστημα δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση ανάκλησης, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

IV. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  • Ο υπογράφων με το παρόν συνομολογεί άλλως αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται και αναλύονται στην επισυναπτόμενη αίτηση, και στα συνοδευτικά έγγραφα, διατηρεί όμως το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή, καταθέτοντας σχετική έγγραφή αίτηση, απευθυνόμενη προς το ICSD.
  • Η άσκηση των δικαιωμάτων αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της παρ. Α.1 ανωτέρω, αφορά αποκλειστικά και μόνο την τυχόν διόρθωση ή/και ενημέρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Τυχόν αντίρρηση για την κατά τα λοιπά περαιτέρω επεξεργασία αυτών όταν το πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ICSD

Το ICSD υπέχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην (Β) παράγραφο του παρόντος, καθώς και για τις επεξεργασίες των προσωπικών μου δεδομένων που σημειώνω κατωτέρω:

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ονοματεπώνυμο: ……………...……………

Υπογραφή …...………………………...

 

The Municipality of N. Skoufas

Project Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta