Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Μελέτες υποστήριξης Δήμου Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια της πράξης SMENSWICT».

 

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κεντρική Πλατεία Πέτα

Πόλη

Πέτα, Άρτας

Ταχυδρομικός Κωδικός

47200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2681360413

Φαξ

2681083259

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ηλίας Σερβετάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.nskoufas.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Δημαρχείο, Κεντρική Πλατεία Πέτα, Άρτας, ΤΚ 47200 την 22/9/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 22/9/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 24.193,54, ΦΠΑ 24%: € 5.806,45), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα παράτασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου και αναλύεται ως εξής:

Πακέτο Εργασίας

Παραδοτέο

Αξία

WP5 Supporting Studies

Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά της πράξης SMENSWICT         (D5.2.3)                

12.096,77

Στρατηγικό σχέδιο οικοδόμησης ενεργειακών κοινοτήτων στα διοικητικά όρια ημιορεινών πεδινών και παραθαλάσσιων περιοχών   (D5.2.2)

12.096,77

Σύνολο

24.193,54

Φ.Π.Α   24%

5.806,45

Σύνολο

29.999,99

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020).

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ: 69-6117.005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Φορέα, Δήμος Νικολάου Σκουφά.

ΓιατονΔήμοΝικολάουΣκουφάηΠράξηέχειεναχθείστοΠΔΕμεκωδικόέργου 2019ΕΠ51860002 «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)(ΔΗΜΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥΣΚΟΥΦΑ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους στο παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους των τευχών δημοπράτησης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/08/2021 (λήξη της πράξης SMENSWICT), παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνολικού έργου SMENSWICT.

Η Διακήρυξη καταχωρείται και στο διαδίκτυο για άμεση και πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.nskoufas.gr

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ