ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ "ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020"

ergasia 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθ. 52879/21-08-2020 έγγραφό του μας γνωστοποίησε σήμερα ότι επίκειται άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/Β΄/07-08-2020), «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας απο τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», βάσει της οποίας ανακοινώθηκε από το Δήμο μας η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

(ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020), ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας και μεταβολή των όρων μοριοδότησης αυτής, καθώς και συμπληρωματικές διευκρινήσεις, όπως κατωτέρω:

«Όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων, σας γνωρίζουμε ότι, η εμπειρία βεβαιώνεται από τη σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.
Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ ως εξής: πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Παράδειγμα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΜΟΡΙΑ

8

25 (17 + 8)

16

33 (17 +16)

18

34 (17 +17)

Με στόχο τον ορθό υπολογισμό των μονάδων ανά υποψήφιο και ως εκ τούτου την ορθή κατάταξή τους στους πίνακες, καλούνται, οι Δήμοι, να προβούν αμελλητί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες σχολικές επιτροπές των βεβαιώσεων για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, και να προβούν σε σχετική γνωστοποίηση της μεταβολής των όρων μοριοδότησης, με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του δήμου και στο δημοτικό κατάστημα, ώστε οι υποψήφιοι να είναι ενήμεροι.

Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης (εφόσον προκηρύσσονται), σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2). Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται από το φορέα δύο διακριτοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα