dimoprasia

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Π.Δ. 34/1995
γ) της διατάξεις του Ν. 3463/2006
δ) τον Ν. 3852/2010
ε) την αριθ. 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την εκμίσθωση ακινήτου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Άρθρο 1 ΜΙΣΘΙΟ
Η Διαδημοτική Επιχείρηση έχει τη χρήση και την εκμετάλλευση της αρίθμ. 8Α αποθήκης, η οποία είναι ισόγεια, με εμβαδόν 60 τ.μ και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης στην κεντρική λαχαναγορά, στην περιοχή «Μπούση» Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

Άρθρο 2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05/08/2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00' στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αυτής στην κεντρική λαχαναγορά στην περιοχή «Μπούση», Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τρία χρόνια για την παραπάνω αναφερόμενη αποθήκη, με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο χρόνων, εφόσον προβλεφθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Άρθρο 5 ΜΙΣΘΩΜΑ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το μίσθωμα ορίζεται μηνιαίο, καταβαλλόμενο το πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, προσκομίζοντας μετρητά στο ταμείο ή καταβάλλοντας αυτό σε λογαριασμό συνεργαζόμενης τράπεζας της επιχείρησης, θα αποδεικνύεται δε με έγγραφη απόδειξη της εκμισθώτριας ή του πληρεξουσίου της, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ως και αυτού του όρκου.
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με +4% επιπλέον του δείκτη τιμών καταναλωτή, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 6 ΕΓΓΥΗΣΗ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλον, που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ποσού ίσου με το 10% ετησίως επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα για την αποθήκη.

Άρθρο 7 ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση τον όρων της παρούσας, παραιτούμενος τον ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 8 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο τελευταίος πλειοδότης για την μίσθωση της αποθήκης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.
Στην δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, πλην εκείνων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.

5. Όσοι έχουν οφειλές προς το δήμο Αρταίων και το δήμο Νικολάου Σκουφά από οποιαδήποτε αιτία, πλην εκείνων που έχουν υπαχθεί στην διαδικασία των δόσεων του Ν. 4321/2015.

6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή κατά το άρθρο 9.

Άρθρο 10 ΧΡΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος χονδρικού εμπορίου οπωροκηπευτικών ή ως χώρος μεταφοράς- αποθήκευσης εμπορευμάτων,πραγμάτων και υλικών πλην καυσίμων.

Άρθρο 11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του προέδρου της επιχείρησης τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αρταίων και του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 29/07/2020 στην εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα «Ταχυδρόμος» και στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «ΗΧΩ» της Άρτας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 12 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η μίσθωση θα διέπεται από τους παραπάνω συμβατικούς όρους, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις καθώς και τους όρους της από 30/06/2020 αρχικής διακήρυξης.
Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του ν.3463/2006
Το Π.Δ 270/1981 περί διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.
Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Το Π.Δ 34/1995
Την αρίθμ. 4/2020 απόφαση του Δ.Σ της διαδημοτικής επιχείρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της έδρας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων, ημέρες Δευτέρα-Τέταρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00, Διεύθυνση. κεντρική λαχαναγορά-περιοχή «Μπούση», δημοτικής ενότητας Πέτα. -  Τηλέφωνο 26810-74608
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αποθήκης με αριθμό 8Α των εγκαταστάσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Μία αποθήκη ισόγεια με εμβαδόν 60τ.μ, η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τις Διαδημοτικής Επιχείρησης, στην κεντρική λαχαναγορά στην περιοχή «Μπούση» Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία έξι (6) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή, προφορική και θα διεξαχθεί την 05/08/2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00' στα Γραφεία της έδρας της Διαδημοτικής Επιχείρησης, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αυτής στην περιοχή «Μπούση» Δημοτικής Ενότητας Πέτα (όπισθεν Super Market Σκλαβενίτης Α.Ε).

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος χονδρικού εμπορίου οπωροκηπευτικών ή ως χώρος μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων, πραγμάτων και υλικών πλην καυσίμων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο συνολικό μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (386€).

Διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, με δικαίωμα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον αυτό προβλεφθεί στο μισθωτήριο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 11:00 έως 14:00, από το γραφείο της Διαδημοτικής Επιχείρησης.

Αρμόδιος κος Τσιρώνης Διεύθυνση: κεντρική λαχαναγορά, περιοχή «Μπούση» Δημοτικής Ενότητας Πέτα.
Τηλέφωνο 26810-74608

Για την Επιχείρηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Recent Articles