Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

logo dimos n. skoufas R

Η Δ/νση Τεχνικών του Δήμου Νικολάου Σκουφά , κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β') απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Οι χρήστες της εφαρμογής, του άρθ. 5 της υπ' αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, οι οποίοι ορίστηκαν σύμφωνα με τη δήλωση ορισμού χρηστών για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

Ονοματεπώνυμο ιδιότητα
1 Τάλλαρος Γεώργιος ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
2 Βασιλάκη Μαρία ΠΕ6 Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

Έργο των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

1. Αντικατάσταση Κεντρικού αγωγού ύδρευσης από ποτάμι Διασσέλου προς θέση Μαργαρίτη
Προ/σμος : 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29-07-2020 και ώρα 1:00 μμ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά: www.nskoufas.gr και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr

Ο Διευθυντής

Τάλλαρος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta