dimotiko symvouleio 3

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

H ψήφος του κάθε Συμβούλου (ναι,οχι) θα αποστέλλεται στο email του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σύμβουλοι που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους με γραπτό μήνυμα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο κιν:6946389424.Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στη διάθεσή σας ο Πρόεδρος στο κιν:6946389424 ή στο τηλέφωνο 2681360317.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΣΤΙΣ 31/07/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.4816 /07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο: Μεταφορά του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»,στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας


Θέμα 2ο:Περί αποδοχής πίστωσης 24.900,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης της αριθμ.1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ.με τις θέσεις Στάσιμων Μικροπωλητών)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος


Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά, και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2020.(Σχετ.η αριθμ.65/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής:κ.Αναγνωστάκης Χρήστος


Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά, και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2020.(Σχετ.η αριθμ.76/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος


Θέμα 6ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΖΑΝΕΤ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΤΑΣ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος


Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΤΑ»

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος


Θέμα 8ο: Αλλαγή χρηματοδότησης της δαπάνης κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων για το έργο «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος


Θέμα 9ο: Περί έγκρισης της αριθ.5/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου


Θέμα 10ο: Περί έγκρισης της αριθ.6/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

 

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος


Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑ Δ.Ε.ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 13ο: Τροποποίηση της υπ' αρ. 271/2019 απόφασης περί σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά»
Εισηγητής: κ. Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 14ο: Ψήφισμα για την καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε Τέμενος.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

 

Recent Articles