Ρυμοτομικό σχέδιο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με την υπ' αρ. πρωτ. 35643/835/19-6-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, κυρώθηκε η 1/2016 Πράξης αναλογισμού υποχρεώσεων, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας, ιδιοκτησιών επί των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 02,05,09,56,74,93,113,112,111,97,86,78,79,84,81,68,66,47,48 και 41.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α. (ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση της ή την Ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή αφού έλαβε γνώση.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η υπηρεσία θα προβεί στην διαδικασία μεταγραφής της στο Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ