dimotiko symvouleio 4

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Ακολουθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου  -       15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου -       16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου -         17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικ.
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία -               18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου -   19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου -         20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ -      21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη -   22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου -          23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα -   24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπ. -      25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου -  26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθ.
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  ΣΤΙΣ 22/06/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.3628 /06/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.247,89 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Εισηγητής:κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 3ο: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Κήρυξη του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης»
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στις θέσεις «Οικισμός» & «Βακούφια» της Τοπικής Κοινότητας Λουτροτόπου.
Εισηγητής: κ.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 6ο: Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.
Εισηγητής: κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
Θέμα 7ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικός κατά 3,78%) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 9ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά» με κωδικό ΟΠΣ 5050858, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020".
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 10ο:Καταχώρηση τιμών εκκίνησης αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Εισηγητής: κ.Κωστή Ελένη

Θέμα 11ο:Αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου έτους 2020.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης της αριθμ.3/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής:κ.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης της αριθμ.4/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής:κ.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 14ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΑΡΑΧΘΟΥ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΚΟΠΡΑΙΝΑ) ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΑ & ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 17ο: Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 18ο: Κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού που απαιτείται για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην Α΄ πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 19ο: Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ »
Εισηγητής:κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 20ο: Έγκριση της μελέτης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»
Εισηγητής:κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου, και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής:κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 22ο: Περί έγκριση-πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και επείγουσων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής:κα Δήμαρχος

Θέμα 23ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής:κ.Τάλλαρος Γεώργιος