Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Κεντρική Πλατεία Πέτα, 47 200 Πέτα

Πληροφορίες: Ηλίας Σερβετάς

τηλ: 26813 60413, fax: 26819 60427

Πέτα, 15-06-2020

Αριθμ. Πρωτ.:3618

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µε συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά σε Ευρώ (€) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά» στα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ».

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.grή          www.eprocurement.gov.gr,        του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 15η/7/2020 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 17:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως        ηµεροµηνία       και        ώρα      ηλεκτρονικής     αποσφράγισης  των       προσφορών      ορίζεται η 16η/7/2020 ηµέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00 π.µ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νικολάου Σκουφά.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι:

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης συμπεριλαμβάνει συστήματα που αφορούν τα ακόλουθα:

Α) την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια

Β) την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος

Γ) τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία

Δ) τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου

Ε) παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμούΔήμου

ΣΤ) συμμετοχή πολιτών σε ζητήματα τουΔήμου

Ζ) τη διαχείριση των Υδρομέτρων (Υ/Μ) στα όρια του Δήμου

Η) Ασύρματο δίκτυο (WiFi) σε δέκα (10) σημεία (πλατείες)

Η συνολική προθεσµία παράδοσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ίσος µε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες, εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (187.118,48 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5041495 και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με 2019ΕΠ01810035 (εγκεκριμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά Κ.Α.: 69-7341.003).

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων είκοσι ευρώ (3.020,00 €), θα απευθύνεται στον ∆ήµο Νικολάου Σκουφά.

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ