Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                      Ημερ.: 02/06/2020
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Αριθ Πρωτ: 3288
Γραφείο Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό δημόσιο Ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και
Πετρελαίου Θέρμανσης» του έτους 2020 και μέρους του έτους 2021 του δήμου
Νικολάου Σκουφά και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 191.253,38€ με το Φ.Π.Α. για
τις ανάγκες του Δήμου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και
κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των ενιαίων σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε
ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.


Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε
πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός
πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του
πίνακα.
Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις
εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης
έκαστου είδους ανά εβδομάδα , όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και
Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του
προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό
χωρίς όμως να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)
σε δύο στάδια:
1. Στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς
2. στάδιο άνοιγμα Οικονομικών προσφορών. Η ημερομηνία και ώρα έναρξης
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 17 Ιουνίου του έτους 2020 και ώρα
00:00:01 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κλεισίματος της ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών είναι η 27η Ιουνίου του έτους 2020 και ώρα 17:00:00.
Το πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών του Φακέλου και του ανοίγματος
της τεχνικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη
28 Ιουνίου του έτους 2020 και ώρα 10.π.μ στην έδρα του δήμου στο Πέτα και του
ανοίγματος των οικονομικών προσφοράς της παραπάνω προμήθειας την Τετάρτη 29
Ιουνίου του έτους 2020 και ώρα 10.π.μ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση για τη συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της
συνολικής καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ ή ανά κατηγορία και τμήμα δαπάνης του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς
Φ.Π.Α.).
Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της αυξομείωσης των
ποσοτήτων των καυσίμων πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της
σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της παράταση της σύμβασης
μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του
νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησης του, η οποία δεσμεύει
τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και για χρονικό
διάστημα έως δύο (2) μηνών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.
Η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.n.skoufa.gr) καθώς και στον
έντυπο τύπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μμπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από
το Δήμο (Γραφείο Προμηθειών, κ. Φίλη Πανδώρα 26813-60425 Κ. Τατσιοπούλου
Παναγιώτα 26813- 60455).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βαβέτση Ροζίνα

Πρόσφατα Άρθρα