dimotiko symvouleio 4

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 20η Μαϊου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης που ακολουθούν παρακάτω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 20/05/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.2804 /05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Β'. κατανομή ποσού 30.683,90 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:κ.Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 2ο: Αποδοχή ποσού 20.600,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 3.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών αναφορικά με την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων.Αναμόρφωση του προϋ/σμού του οικ.έτους 2020.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από καταστροφές που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕΠ 055). Αναμόρφωση του προϋ/σμού του οικ.έτους 2020 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2020.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IΧ.
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 6ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ –ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ. Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ ΑΡΤΑΣ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΕΤΑ ΚΑΙ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 9ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 10ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγ.Δημητρίου».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 11ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Αράχθου».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 12ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 13ο: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για την περίοδο έτους 2020.
Εισηγητής: κ.Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 14ο: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ.301/2019 απόφασης του Δ.Σ.του Δήμου για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2020.
Εισηγητής: Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου, και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.(υπερσυμβατικός κατά 3,78%) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 17ο: Τροποποίηση της αριθμ. 54/2020 απόφασης του Δ.Σ.του Δήμου,σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ν.ΣΚΟΥΦΑ και Ν.Π.Ι.Δ.(Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας)
Εισηγητής:κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 18ο: Περί έγκριση-πρόσληψη ενός ατόμου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και επείγουσων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου .
Εισηγητής:κα Δήμαρχος