ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας του έργου SMENSWICT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέτα,         21- 5-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3028                 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 
 

ΕΡΓΟ:    Υπηρεσίες διαχείρισης -παρακολούθησης και οργάνωσης συνάντησης εργασίας της πράξης SMENSWICT                                                                    

Προϋπολογισμός: 15.999,99 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)

Κ.Α.:    69-6117.006                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση της υπηρεσίας

«Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την Διαχείριση της πράξης SMENSWICT»

C.P.V. 79415200-8

Της πράξης

«SMENSWICT»

«SMART ENERGY SAVING, ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN PUBLIC BUILDINGS BY USING ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) AND BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)»,

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας

μέσωτουπρογράμματοςΙnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης -παρακολούθησης και οργάνωσης συνάντησης εργασίας της πράξης SMENSWICT» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

 

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Προσαρμογή σης Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων και, ειδικότερα:

 1. του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ, 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και,
 2. του άρθρου 377 «Καταργούμενες διατάξεις».
 3. η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:
 4. του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 5. του N. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 6. Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές συμπληρώνουν το Νόμο 4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του Δήμου και, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου:
  1. 1)το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
  2. 2)του Π.Δ. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  3. 3)τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. 4)η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,
  5. 5)το άρθρο S3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),
  6. 6)ο Ν. 3871/2010 και το ΠΔ, 113/2010,
  7. 7)ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010} με τις τροποποιήσεις του ως ισχύει, για τις διαδικασίες διαφάνειας - δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων,
  8. 8)ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος 1, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών.
 7. Η υπ αριθμ’ 210/2019 (ΑΔΑ: ΨΥΤΞΩΚ5-Ζ84) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πράξης ένταξης της πράξης: «Smartenergysaving, energyupgradeandenergyefficiencymodelsinpublicbuildingsbyusingadvancedInformationandCommunicationsTechnology (ICT) andBuildingManagementSystems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του προγράμματος χρηματοδότησης INTERREGIPAII «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPA ΙΙ CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREGIPACBCGREECE - ALBANIA 2014-2020).
 8. Η από 05/09/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) Πράξης με τίτλο ««Smartenergysaving, energyupgradeandenergyefficiencymodelsinpublicbuildingsbyusingadvancedInformationandCommunicationsTechnology (ICT) andBuildingManagementSystems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT», και τα συνημμένα παραρτήματα, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου Επιμελητηρίου Άρτας της πράξης   και της   Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”,
 9. Η από 07/08/2019 υπογραφείσα Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership agreement) Πράξης «SMENSWICT»,
 10. Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ.αριθμ. 97151/27-09-2019 (ΑΔΑ:                                 ΨΛΕΤ465ΧΙ8-ΦΦΘ) που αφορά την ένταξη στο ΠΔΕ 2019, στη ΣΑΕΠ-518/6 της Πράξης «Smartenergysaving, energyupgradeandenergyefficiencymodelsinpublicbuildingsbyusingadvancedInformationandCommunicationsTechnology (ICT) andBuildingManagementSystems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT»,, με κωδικό 2019ΕΠ51860002 ποσού 481.189,34 ευρώ για τον εταίρο Δήμο Νικολάου Σκουφά
 11. H υπ αριθ. 210/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την εγγραφή πίστωσης 16.000,00 € στον Κ.Α.: 69-6117.006 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και επόμενων.
 12. Τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη Ανάλυση Παραδοτέων του Δήμου Νικολάου Σκουφά
 13. Η συνημμένη υπ. αρ.    5/11-5-2020 Μελέτη της υπό ανάθεσης παρούσας υπηρεσίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας, λαμβάνονται υπ όψιν:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)      κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)      κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)      τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)      σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

Β. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

Β.1.    Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α)      συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)      δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)      απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)      τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)      νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)    παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα)   στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

ββ)   στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ)    στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Β.2.    α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Β.3.    Κατ’ εξαίρεση δεν προβλέπεται ο μη αποκλεισμός για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος

Β.4.    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α)     εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β)     εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ)     υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ)      εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)     εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ)   εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ)     εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η)     εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ)     εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

Β.5.    Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

Β.6.    Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β.1, Β.2.β. και Β.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Β.7.    Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου Β.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου Β.4. στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Β.8.    Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Γ. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες

Για τη συμμετοχή τους, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την Τεχνική Επάρκεια (τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες):

 1. να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας
 2. να έχουν υλοποιήσει τρείς (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένες συμβάσεις με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια - υποστήριξη δημοσίων οργανισμών στην ωρίμανση (περίοδος προ της αίτησης χρηματοδότησης) ή κατά την υποβολή και αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης ή κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 3. να έχουν υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια - υποστήριξη δημοσίων οργανισμών στα πλαίσια Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας
 4. Να έχουν υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την υποστήριξη για τη βελτίωση της επάρκειας Δημοσίων Οργανισμών στην ικανότητα διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
 5. Αξιολογείται θετικά (χωρίς να αποτελεί λόγο απόρριψης) η δραστηριοποίηση του Προσφέροντος στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
 6. Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
 8. Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης).
 9. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το πρότυπο του Παραρτήματος της παρούσης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 και Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας - OHSAS 18001 ή άλλων ισοδυνάμων για τη δραστηριότητα/πεδίο υποστήριξης του Δημόσιου Τομέα σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της   παρούσα διακήρυξης, τα οποία και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού.

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η διάρκεια των υπηρεσιών αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια του έργου με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία λήξης την 31/08/2021. Η διάρκεια των υπηρεσιών σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προγενέστερα της προβλεπόμενης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νικολάου Σκουφά επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής αρμόδιος Ηλίας Σερβετάς, στο τηλ. 2681360413   και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">servetas@nskoufas.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστηµα Πέτα, Κεντρική Πλατεία Πέτα, ΤΚ 47200, Άρτα ) μέχρι και την Παρασκευή 29/5/2020 και μέχρι ώρα 10.00 μ.µ.

Ο φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ, Β. Λόγοι αποκλεισμού
 • ότι όσα δηλώνει στην προσφορά του είναι αληθή

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔτο οποίο έχει αναρτηθεί ως παράρτημα της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 1. Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα;
  1. Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζομένου φορέα.
  2. Συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – του παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, με επισυναπτόμενα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ)
  3. Συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - του παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, με επισυναπτόμενα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ)
  4. Συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - του παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, με επισυναπτόμενα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ)
  5. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 και Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας - OHSAS 18001 ή άλλων ισοδυνάμων για τη δραστηριότητα/πεδίο υποστήριξης του Δημόσιου Τομέα σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της   παρούσα διακήρυξης, τα οποία και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

OΙ υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν, 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:

-     Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ, α' της παρ, 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (πχ πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων «αντιγράφων,

-     Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του Κώδικα Δικηγόρων (ν, 4194/2013), Σημειώνεται ότι δεν Θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

-     Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του Κώδικα Δικηγόρων [ν, 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν, 4250/2014.

-     Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                  ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

Συνημμένα :                                                                

1. Παράρτημα 1 - Υπ. αρ.  5/11-5-2020 Μελέτη (ηλεκτρονικό αρχείο pdf)

2. Παράρτημα 2 - Υπόδειγμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς. (ηλεκτρονικό αρχείο doc)

3. Παράρτημα 3 - Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), (ηλεκτρονικό αρχείο doc)

4. Παράρτημα 4 – Υποδείγματα πινάκων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (ηλεκτρονικό αρχείο doc)

Πρόσφατα Άρθρα