Πέτα, 7-11-2019

Αριθμ. Πρωτ.:8949

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορών, με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREATSUN”» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreeceAlbania 2014-2020”

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας:

                    

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κεντρική Πλατεία Πέτα

Πόλη

Πέτα, Άρτας

Ταχυδρομικός Κωδικός

47200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2681360400

Φαξ

2681083259

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ηλίας Σερβετάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.nskoufas.gr

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Δημαρχείο, Κεντρική Πλατεία Πέτα, Άρτας, ΤΚ 47200 την 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:45 π.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε €46.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α : 64-6117.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

Η Πράξη με τίτλο: «GREeceandAlbaniaTowardsSUstaiNabilit» και ακρωνύμιο “GREATSUN” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη πλευρά της Ελλάδας (15%). Η πράξη “GREATSUN” εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 1.3. του Προγράμματος «Αύξηση Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης των ΑΠΕ». Η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα INTERREGIPACBCGreece-Albania 2014-2020” εγκρίθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της 3ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMC) του Προγράμματος σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2017 και ακολούθως έλαβε κωδικό στο MIS: 5030836. Για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, η ένταξη της Πράξης στο ΠΔΕ έλαβε ενάριθμο κωδικό: 2018ΕΠ51860010.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 79410000-1 (Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης)
  • 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων)
  • 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή τους στο παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους των τευχών δημοπράτησης και να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών (η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα).

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30/4/2020 με ενδιάμεσες παραδόσεις σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 30/04/2020 (λήξη της πράξης GREATSUN), παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνολικού έργου GREATSUN. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του Αναδόχου θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Νικολάου Σκουφά στη διεύθυνση http://www.nskoufas.gr , ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ