Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νικολάου Σκουφά

oikonomiki epitropiΠρος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφα, κα Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο και κ. Βούλγαρη Κοσμά.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Πέτα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων

  1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επενδύσεις-Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».
  4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επενδύσεις-Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».
  5. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREAT SUN”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (αριθμ. διακήρυξης 8949/7-11-2019).
  6. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ερευνητικές Εργασίες - Εργαστηριακές / Επιστημονικές Αναλύσεις Πεδίου της Πράξης OLIVE_CULTURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (αριθμ. διακήρυξης 8948/7-11-2019).
  7. Περί άσκησης η μη έφεσης κατά της αριθμ. 688/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Άρτας) Β΄ Τμήμα Μονομελές.
  8. Γνωμοδότηση περί της αριθμ. ΑΣ 95/2019 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
  9. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2018.
  10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2019.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Βαβέτση Ροζίνα

 --------------------------------------------------------------------------------------

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.