Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την ενάτη (9η) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                   

                                                                                  ΒΑΒΕΤΣΗ   ΡΟΖΙΝΑ 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Proslkisi EPZ.pdf)Proslkisi EPZ.pdf149 kB