Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νικολάου Σκουφά

Προς τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Σκουφά

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

oikonomika themata

Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων:

  1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση των υδατόπυργων του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  2. Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREAT SUN”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (αριθμ. διακήρυξης 8949/7-11-2019).
  3. Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ερευνητικές Εργασίες - Εργαστηριακές / Επιστημονικές Αναλύσεις Πεδίου της Πράξης OLIVE_CULTURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (αριθμ. διακήρυξης 8948/7-11-2019).
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2019.
  5. Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  6. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην Αθήνα για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε και της ΔΕΠΑΝ.
  7. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Λιδωρίκι για τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.
  8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2019, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  9. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020.
  10. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και για τον προυπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2020, προς το Δημοτικό Συμβούλειο.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.