ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
Η Δήμαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά:


Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερόμενη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ. μέχρι την 12/12/2019 ώρα 17:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ_Η.Σ.)», τον 4412/2016. Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 81936 (φορτωτής / εκσκαφέας - τμήμα 1), και 81938 (Γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα –τμήμα 2 Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου n.skoufas.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) ή και για δύο (2) μηχανήματα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο στάδια:
1. Στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς

2. Στάδιο άνοιγμα Οικονομικών προσφορών.
Η ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 07/12/2019 και ώρα 00:00:01 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 12/12/2019 και ώρα 17:00:00.
Το πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών του Φακέλου και του ανοίγματος της τεχνικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή Διαγωνισμού την 13/12/ του έτους 2019 και ώρα 10.πμ στην έδρα του δήμου στο Πέτα και του ανοίγματος των οικονομικών προσφοράς της παραπάνω
προμήθειας θα προσδιορισθεί σε ημερομηνία η οποία θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ για κάθε τμήμα του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.).
Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, (αρμόδιος υπάλληλος: Τατσιοπούλου Παναγιώτα, τηλ.26813-60455 και στο τηλ 26810-83214 Τάλλαρος Γεώριος για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα μηχανήματα έργου.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ