Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Η δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα.

Ακολουθεί ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και για τα οποία θα υπάρξει λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133)    

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».
 2. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
 3. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 4. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής».
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREAT SUN"».
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, της υπηρεσίας: «Ερευνητικές Εργασίες-Εργαστηριακές/Επιστημονικές Αναλύσεις Πεδίου της Πράξης OLIVE_CULTURE».
 7. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά  φορέας χρηματοδότησης Φιλόδημος Ι ΥΠΕΣ» και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού.
 8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2019.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2019.
 10. Εξέταση της αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδικές διατάξεις Μικροδιαφορών).
 11. Λήψη απόφασης για ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο για τη λύση της αριθ. 9605/28-12-2018 της σύμβασης με τίτλο: “Αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας”.
 12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2019, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2020, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Βαβέτση Ροζίνα

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.

Recent Articles