Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΣΤΙΣ 23/10/2019
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8436/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά» με κωδικό MIS 5041495, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020"
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας
Θέμα 2ο:Λήψη απόφασης για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας
Θέμα 3ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2019 της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας
Θέμα 4ο: «Έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής».
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας
Θέμα 5ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας
Θέμα 6ο: «Νομιμοποίηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς,και τη χρήση του WEB BANKING».
Εισηγητής: κ.Παπαχρήστου Αλεξία
Θέμα 7ο: «Νομιμοποίηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον λογαριασμό της Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος ».
Εισηγητής: κ.Παπαχρήστου Αλεξία
Θέμα 8ο: «Νομιμοποίηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τους λογαριασμούς των έργων (ΠΔΕ-Νέο ΕΣΠΑ)».
Εισηγητής: κ.Παπαχρήστου Αλεξία
Θέμα 9ο: Αποδοχή ποσού 5.850,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του δήμου Νικολάου Σκουφά για την συμμετοχή τους στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 με την εγγραφή σ΄ αυτόν της παραπάνω πίστωσης.
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 10ο: Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος
Θέμα 11ο: Περί έγκριση-πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και επείγουσων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
Θέμα 13ο:Περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Συκεών στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Συκεών «ΑΜΒΡΑΚΙΑ».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 14ο: Περί συγκρότησης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Ν.Σκουφά.(άρθρο 76 του Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
Θέμα 15ο: Περί συγκρότησης δημοτικής επιτροπής παιδείας του δήμου Νικολάου Σκουφά και ορισμός προέδρου αυτής.
Εισηγητής: κ.Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 16ο: Περί συγκρότησης «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 17ο: Περί συγκρότησης «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 18ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 19ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: κ. Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 20ο:Περί συμπλήρωσης της αριθμ.181/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
Θέμα 21ο: Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 22ο: Περί καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου της Κοινωφελούς επιχείρησης και μελών του Δ.Σ..

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 23ο: Περί καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 24ο:Περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια
Θέμα 25ο:Περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Μπαλατσούκα Κων/νια
Θέμα 26ο: Παράταση διαδημοτικής σύμβασης για την σύσταση επιτροπών δήμων Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη .
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 27ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου».
Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 28ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κομποτίου».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 29ο: Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Μαρκινιάδας της Δ.Ε.Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 30ο: Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επισκευή κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 31ο: Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση αρδευτικών αυλάκων Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 32ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη ορόφου – αποπεράτωση πολυχώρου συνάθροισης κοινού και προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 33ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος
Θέμα 34ο: Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της Χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 35ο: Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε.Πέτα».
Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος