Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΣΤΙΣ 23/10/2019
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8434/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
Εισηγητής: Ορκωτός Ελεκτής Λογιστής κ.Παναγιώτης Τσαρδακλής,και ο κ.Αναγνωστάκης Χρήστος.