Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 1. Έγκριση της αριθμ. 8148/10-10-2019 απόφασης Δημάρχου.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2019.
 3. Έκθεση εσόδων-εξόδων γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2019.
 5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2019, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης για την αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας (Ειδικές διατάξεις Μικροδιαφορών).
 8. Έγκριση εκτός έδρας δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση «FOODPANORAMA EXPO και Οινογεύσεις 2019» στα πλαίσια της Πράξης OLIVE CULTURE.
 9. Έγκριση   ισολογισμού και   εκθέσεων πεπραγμένων έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 10. Έγκριση   ισολογισμού και   εκθέσεων πεπραγμένων έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 11. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα