ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007 όπως ισχύει

                                          Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Έχοντας υπόψη

1) τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών

2)τις όμοιες του άρθρου 213 του ν.4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

3) Τις διατάξεις του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ1910/30-8-2011 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ,ΦΕΚ 2441/18-7-2017 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ, ΦΕΚ493/19-2-2019 τεύχος Β’) όπως ισχύει

5)Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, για να παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά μέσα στον κύκλο των γνώσεων και της επαγγελματικής του / της εμπειρίας για τη στελέχωση και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και για τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών για την παροχή αυτών.

                                 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 ( άρθρα 11 και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.

2.Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα αυτών τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οποιαδήποτε κατά την κρίση των υποψηφίων επιπλέον προσόντα, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νικολάου Σκουφά από την επομένη ημέρα δημοσιεύσεως έως και 8-10-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Πλατεία Πέτα Τ.Κ. 47200 υπόψη κας Πολύζου Στέλλας.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος

                                                                                     ΡΟΖΙΝΑ   ΒΑΒΕΤΣΗ