Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων υδροδότησης στη θέση Πατρογονικά της Δ.Ε. Πέτα».
 3. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση των υδατοπύργων του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 4. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».
 5. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για το έργο : «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής».
 6. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας».
 7. Εξέταση της αριθμ. Δ.Π. 141/2019 του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 8. Εξέταση της αριθμ. Δ.Π. 33/2019 του Ειρηνοδικείου Άρτας.
 9. Εξέταση της αριθμ. Δ.Π. 34/2019 του Ειρηνοδικείου Άρτας.
 10. Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση της προσφυγής του Κασαή Μιχαήλ κατά του Δήμου.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2019.
 12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
 13. Τροποποίηση της αριθ. 127/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, ως προς το χρόνο απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου κ. Παπαποστόλη Δημητρίου.
 14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2019, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βαβέτση Ροζίνα