ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

       Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προβεί στη συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κα-τοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Καλούνται:

   Α. Οι φορείς που υφίστανται και δρούν στο Δήμο Νικολάου Σκουφά  και συγκεκριμένα :

α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του

   Δήμου

ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

ζ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και

ζ) Τα τοπικά συμβούλια νέων

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά,

 ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον ανα-πληρωτή του) έως τη Δευτέρα 30/09/2019 στη γραμματεία του Δήμου (Δημαρχείο Πέτα) τηλ.2681360400 και στο Email: dimos@nskoufas.gr

Καλούνται:

Β. Οι Δημότες και οι Δημότισσες

που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου

Νικολάου Σκουφά  και ενδιαφέρονται να είναι μέλη της ΔημοτικήςΕπιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, να εγγραφούν στον Ειδικό κατά-λογο των δημοτών που τηρείται στο Δήμο Νικολάου Σκουφά έως τη   Δευτέρα   30/09/2019 στη γραμματεία του Δήμου (Δημαρχείο Πέτα) τηλ.2681360400    και στο Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">dimos@nskoufas.gr

Στις αιτήσεις συμμετοχής θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα / Ονοματεπώνυμο Δημότη , Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail).

Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

                        

                                  Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

                                                        

                                                   Βαβέτση Ροζίνα