Πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά  βάσει των διατάξεων του άρθρου 213 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει

 

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά 

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1910/30-8-2011 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ,ΦΕΚ 2441/18-7-2017 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ,  ΦΕΚ  493/19-2-2019 τεύχος Β’) όπως ισχύει

4)Την ανάγκη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη: 1) Μία (1) θέση Π.Ε ή Δ.Ε. Δημοσιογραφίας, 2) Μία (1) θέση Π.Ε Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, 3) Μία (1) θέση Π.Ε Φιλολόγων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση τριών  θέσεων Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για τις εν λόγω θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 ( άρθρα 11 και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή  από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.

2. Α)Για τη θέση Π.Ε ή Δ.Ε. Δημοσιογραφίας, απαιτείται ο υποψήφιος να είναι μέλος, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης με την προβλεπόμενη κατά το νόμο προϋπηρεσία. Β) Για τη θέση Π.Ε. Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, απαιτείται πτυχίο  Π.Ε Πολιτικών Επιστημών  και Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή φορέα ΟΤΑ, Γ) Για τη θέση Π.Ε. Φιλολόγων, απαιτείται πτυχίο Π.Ε Φιλολόγων της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή φορέα ΟΤΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οποιαδήποτε κατά την κρίση των υποψηφίων επιπλέον προσόντα, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νικολάου Σκουφά από την επομένη ημέρα δημοσιεύσεως έως και 16-09-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Πλατεία Πέτα, Τ.Κ.: 47200 υπόψη κας Στέλλας Πολύζου.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Η Δήμαρχος

Βαβέτση Ροζίνα

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakoinwsh.pdf)Ανακοίνωση196 kB