Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.29/2019 και 34/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Χώρο του Μνημείου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις 30/08/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 07.30μ.μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.40 του Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α’ 133 ορκωμοσία.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ