Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου  που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου

Το μίσθιο  :να βρίσκεται πλησίον της κεντρικής πλατείας Αγίου Δημητρίου Πέτα

  • να είναι εμβαδού 150-160  τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικήςχαράς.
  • Η άδεια οικοδομής να έχει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικόσταθμό.

Το κτήριο να πληροί υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπ’ αριθ. 99    Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α) ώστε άμεσα να μπορεί να λάβει άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας ως παιδικός σταθμός.

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 366/2019 (ΩΕΜΜΟΛΛ2-8ΔΩ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια  υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το σύνολο της διακήρυξης  παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr), , καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

.Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι Άρτας

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κων/να , τηλέφωνο: 2681065200.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Attachments:
Download this file (dhmoprasia.doc)Όροι δημοπρασίας110 kB