Παρακαλούμε όπως την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

 

1ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Νεοχωρίου Δ.Ε.Αράχθου».

2ον Περί παράτασης περαίωσης της μελέτης « Τοπογραφική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων του οικισμού Πέτα της ΔΕ Πέτα του Δήμου Ν.Σκουφά».

3ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

4ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε.Κομποτίου».

5ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από Καμμένο σπίτι της Τ.Κ.Λουτροτόπου προς την Τ.Κ.Συκεών Δήμου Ν.Σκουφά».

6ον Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα».

7ον Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

8ον Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν.Σκουφά».

9ον Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκιβωτισμός ρέματος κατσαρέλου».

10ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπαλαίωση κτιρίου στο Κομμένο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

11ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά»,στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».Αναμόρφωση του Δημοτικού προϋ/σμού έτους 2019.

12ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια αντλητικών και ηλεκτρικού πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών δήμου Νικολάου Σκουφά».

13ον Ανάληψη ευθύνης λειτουργίας αντλιοστασίου άρδευσης περιοχής Περάνθης-Λουτροτόπου-Κομμένου.

14ον Περί αποδοχής πίστωσης 8.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο «Εξυγίανση εδάφους για την κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας».Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

15ον Λήψη απόφασης για την με αρ.πρωτ:4329/06-06-2019 ένσταση της ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για το πρακτικό Ι που αφορά την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

16ον Περί έγκρισης της αριθ.1/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

17ον Επιβολή προστίμου και διακοπή αυθαίρετων συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

18ον Διαγραφή παραστατικών από το οικονομικό λογιστικό σύστημα του Δήμου,λόγω παραγραφής των υποχρεώσεων.

19ον Περί έγκρισης μετακινήσεων της κ.Δημάρχου στην Αθήνα.

20ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

21ον Περί εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Διαχείρησης Απορριμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Αρτας.

22ον Περί εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων.

23ον Περί εκλογής εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νικολάου Σκουφά στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

24ον Περί εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Υδρευσης Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Αρτας.

25ον Περί εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Υδρευσης Πέτρας –Διασέλλου.

26ον Περί εκλογής αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή.

27ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στην ΕΤΑΝΑΜ.

28ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στην αστική μή κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες».

29ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ.».

30ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στην αστική μή κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου ».

31ον Περί αντικατάστασης Προέδρου στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

32ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στην Κοινωνική Σύμπραξη με την Π.Ε.Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 2015-2020 του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους».

33ον Περί αντικατάστασης εκπροσώπου στο δικτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ».

34ον Περί αντικατάστασης μέλους στο συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

                            ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ